Заповідник «Ольвія» — національний

«Урядовий кур`єр» 29 січня 2002 року, № 18

Несправедливість щодо античної пам’ятки світового значення, якою є Ольвія, нарешті буде усунено. Сталося те, чого давно чекали всі археологи країни. Так керівник Ольвійської експедиції кандидат історичних наук Валентина Крапивіна прокоментувала кореспондентові Укрінформу підписання днями Президентом України Леонідом Кучмою указу про надання Державному історико-археологічному музею — заповіднику «Ольвія» статусу національного.

Ольвія була заснована раніше від Херсонеса. На відміну від останнього, її існування закінчилося в IV столітті нашої ери, тому Ольвія не мала більш пізнього нашарування, що забезпечило добре збереження її давньогрецьких культурних шарів на великій площі, — відзначила співрозмовниця. — Це місто, в якому побував сам «батько історії» Геродот, — було одним з найбільших античних центрів у Північному Причорномор’ї, мало величезну сільську округу у вигляді поселень і ферм по берегах моря і його лиманів, торговельно-економічні зв’язки з Елладою. Потім на багато століть про Ольвію забули; Її місце-розташування було встановлено наприкінці XVIII століття.

Нещодавно відзначалося 200-річчя наукових досліджень цієї пам’ятки, що дала найцінніший матеріал про період історії Нижнього Побужжя у часи Стародавньої Греції і Стародавнього Риму. При тому, що в останнє десятиріччя фінансування Ольвійської експедиції Інституту археології було мізерним, вчені не припиняли тут роботу. Але головним лихом для музею стали грабіжницькі розкопки, продовжує Валентина Крапивіна. Вихід з цієї ситуації вчені побачили в наданні пам’ятці та її окрузі режиму Національної заповідної території. Площа музею «Ольвія» — залишків городища і некрополя — близько 270 гектарів. До заповідника також входять 23,6 гектара території острова Березань, де знаходилося найдавніше античне поселення в Північному Причорномор’ї, засноване ще в VII столітті до нашої ери.

Як відзначила далі Валентина Крапивіна, тепер Кабінет Міністрів на виконання указу Президента України про надання «Ольвії» статусу національного запросив у Президії НАН України і Інституту археології пропозиції щодо розвитку заповідника. Для фінансування цієї пам’ятки має бути окремий рядок у бюджеті. Нині вивчається питання про організацію в «Ольвії» позавідомчої охорони, що має захистити її від набігів «чорних» археологів.

На русском языке:

«Правительственный курьер» 29 января 2002 года, № 18

Заповедник «Ольвия» — национальный.

Несправедливость относительно античного памятника мирового значения, которым является «Ольвия», в конце концов будет устранено. Произошло то, чего давно ждали все археологи страны. Именно так руководитель Ольвийськой экспедиции, кандидат исторических наук Валентина Крапивина, прокомментировала корреспонденту Укринформа подписание на днях Президентом Украины Леонидом Кучмой указа о предоставлении Государственному историко-археологическому музею — заповеднику «Ольвия» статуса национального.

Ольвия была основана раньше, чем Херсонес. В отличие от последнего, ее существование закончилось в IV столетии нашей эры, поэтому в Ольвии не я было более поздних наслоений, что обеспечило хорошую сохранность ее древнегреческих культурных слоев на большой площади, — отметила собеседница. — Этот город, в котором побывал сам «отец истории» Геродот, — был одним из самых крупных античных центров в Северном Причерноморье, имел огромную сельскую округу в виде поселений и ферм по берегам моря и его лиманов, торгово-экономические связи с Элладой. Потом на много столетий об Ольвии забыли. Ее месторасположение было установлено в конце XVIII столетия.

Недавно отмечалось 200-летие научных исследований этого памятника, который дал ценнейший материал о периоде истории Нижнего Прибужья во времена Древней Греции и Древнего Рима. Несмотря на то, что в последнее десятилетие финансирование Ольвийськой экспедиции Института археологии было мизерным, ученые не прекращали здесь работу. Но главным бедствием для музея стали грабительские раскопки, продолжает Валентина Крапивина. Выход из этой ситуации ученые увидели в предоставлении памятнику и его округе режима Национальной заповедной территории. Площадь музея «Ольвия» — остатки его городища и некрополя — около 270 гектаров. К заповеднику также относят 23,6 гектара территории острова Березань, где находилось древнейшее античное поселение в Северном Причерноморье, основанное еще в VII столетии к нашей эры.

Как отметила дальше Валентина Крапивина теперь Кабинет Министров, выполняя указ Президента Украины о предоставлении «Ольвии» статуса национального, запросил у Президиума НАН Украины и Института археологии предложения относительно развития заповедника. Для финансирования этого памятника может быть отдельная строка в бюджете. Ныне изучается вопрос об организации в «Ольвии» вневедомственной охраны, которая может защитить ее от набегов «черных» археологов.