Устав фонда

С Т А Т У Т

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«ОЛЬВІЙСЬКИЙ МЕЦЕНАТ» 

РОДИНИ КРАПІВІНИХ»

м. Київ, 2019

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 1. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОЛЬВІЙСЬКИЙ МЕЦЕНАТ» РОДИНИ КРАПІВІНИХ», іменований далі “Фонд”, є недержавною благодійної організацією, що створена відповідно до положень Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” на підставі рішення засновнику Фонду (рішення засновника №1 від 02.12.19), діяльність якої не передбачає одержання прибутку.
 2. За організаційно-правовою формою Фонд є благодійною організацією, що здійснює свою благодійну діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування. Фонд є неприбутковою організацією. Діяльність Фонду не має на меті отримання прибутку.
 3. Фонд діє на підставі Конституції України, Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, інших нормативно-правових актів України, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність, і цього Статуту.
 4. Фонд є благодійною організацією, діяльність якої спрямована на реалізацію меценатської діяльність, тобто благодійної діяльності у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки і наукових досліджень, яка здійснюється у порядку, визначеному цим Законом та іншими законами України та не обмежується територіально. Фонд створений на необмежений строк.
 5. Найменування Фонду:
 • повне найменування українською мовою: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОЛЬВІЙСЬКИЙ МЕЦЕНАТ» РОДИНИ КРАПІВІНИХ»;
 • повне найменування англійською мовою: «CHARITABLE FOUNDATION “OLBICUM MAECENAS” OF THE KRAPIVINS FAMILY”;
 • повне найменування російською мовою: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ОЛЬВИЙСКИЙ МЕЦЕНАТ» СЕМЬИ КРАПИВИНЫХ»;
 • скорочене найменування українською мовою: БО «БФ «ОЛЬВІЙСЬКИЙ МЕЦЕНАТ» РОДИНИ КРАПІВІНИХ»;
 • скорочене найменування англійською мовою: «CF “OLBICUM MAECENAS” OF THE KRAPIVINS FAMILY”;
 • скорочене найменування російською мовою: БО «БФ «ОЛЬВИЙСКИЙ МЕЦЕНАТ» СЕМЬИ КРАПИВИНЫХ»;
 1. Фонд здійснює свою діяльність у тісному контакті з органами законодавчої і виконавчої влади України, з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності,  організаційно-правових форм та юрисдикцій реєстрації, громадянами України та іноземними громадянами, підприємцями, українськими і міжнародними фондами і установами, робота яких пов’язана з діяльністю Фонду.
 2. Фонд має самостійний баланс, поточні та інші, включаючи валютний, рахунки в установах банків, може мати печатку з текстами, виконаними  українською мовою, символіку, затверджену вищим органом Фонду і зареєстровану у встановленому законом порядку, та інші реквізити. У своїй діяльності Фонд не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдань по отриманню та перерозподілу прибутку між членами Фонду.
 3. Фонд не відповідає по зобов’язаннях держави та членів Фонду, як і держава і члени Фонду не відповідають по його зобов’язаннях. Втручання держаних органів та службових осіб у діяльність Фонду так само, як і втручання Фонду в діяльність державних органів, службових осіб, у діяльність інших об’єднань, громадян не допускаються, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
 4. Фонд користується всіма правами, що передбачені Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові права, виступати позивачем та відповідачем у судах, мати у власності рухоме та нерухоме майно, яке необхідне йому для виконання статутних завдань та організації своєї діяльності.
 5. Фонд з моменту державної реєстрації набуває права юридичної особи відповідно до законодавства України.
 1. ЦІЛІ ТА СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЛЬНОСТІ ФОНДУ
  1. Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів (набувачів благодійної допомоги) у сферах благодійної діяльності, визначених цим Статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
  2.  Сферами благодійної діяльності Фонду є:

2.2.1. освіта;

    2.2.2. охорона здоров’я;

    2.2.3. екологія, охорона довкілля та захист тварин;

    2.2.4. запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

     2.2.5. опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

 1. соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
 2. культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
 3. наука і наукові дослідження;
 4. спорт і фізична культура;
 5. права людини і громадянина та основоположні свободи;
 6. розвиток територіальних громад;
 7. розвиток міжнародної співпраці України
 8. стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
 9. сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
 10. сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
 1. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ, ВИДИ ТА ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

3.1. Предметом та метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства, спрямованої на охорону, збереження, реставрацію, музеєфікацію та популяризацію археологічної спадщини, історико-культурного середовища, пам’ятників історії та культури, місць поховання, а також сприяння розвитку культури, музейної діяльності, майстерень по відродженню стародавніх ремесл і художньої творчості, організації культурно-просвітницьких заходів, обміну досвідом між науковцями та популяризації історико-археологічної діяльності як в Україні, так і за її межами.

3.2. Завданнями Фонду є:

 • сприяння збереженню історико-культурної спадщини, пам’ятників історії та культури;
 • сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення до культурних цінностей та художньої творчості;
 • популяризація історико-культурної спадщини в різних формах виробничої та громадської діяльності:
 • сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-дослідних та освітніх програм, подання допомоги вченим, вчителям, студентам, учням;
 • подання допомоги творчим колективам і діячам мистецтва;
 • подання допомоги у розвитку видавничої справи та створенню історико-культурних програм в засобах масової інформації;
 • сприяння розвідку туризму й екскурсій, без мети отримання прибутку;
 • пропаганда здорового способу життя, духовного та культурного розвитку людини.
 1. Видами благодійної діяльності Фонду є:
 • безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
 1. безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
 2. безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
 3. безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
 4. благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
 5. публічний збір благодійних пожертв;
 6. управління благодійними ендавментами;
 7. виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
 8. проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.
 • Закони України можуть визначати додаткові види благодійної діяльності та особливості регулювання певних видів благодійної діяльності.

3.4. Фонд здійснює свою благодійну діяльність у таких формах: 

 • одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги; 
 • систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги; 
 • фінансування конкретних цільових програм; 
 • допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність; 
 • дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності; 
 • дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів; 
 • подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності; 
 • прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва; 
 • інших заходів, не заборонених законом. 

3.5. Фонд здійснює благодійну діяльність згідно благодійних програм (річних), що є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення статутних завдань.

3.6. Фонд самостійно вирішує питання про надання благодійної допомоги його набувачам, використовує цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійних програм, згідно з умовами цього пожертвування. Фонд самостійно визначає форми, об’єкти та обсяги благодійної допомоги.

3.7. Фонд організує збір благодійних пожертвувань і внесків від фізичних, чи юридичних осіб, може проводити благодійні масові заходи, благодійні лотереї, реалізацію майна та пожертвувань, які надходять від благодійників.

3.8. Фонд може бути членом інших благодійних організацій.

3.9. Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ, ЇХ СКЛАД, КОМПЕТЕНЦІЯ, ТА ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

4.1. Органами управління Фонду є:

4.1.1. Загальні збори учасників – вищий орган управління;

4.1.2. Генеральний Директор – виконавчий орган;

4.2. Вищим статутним органом управління Фонду є Загальні збори учасників Фонду (далі – Загальні збори). У зборах можуть брати участь всі учасники Фонду.

4.3. Якщо у Фонді один Учасник, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, приймаються таким Учасником одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника.

4.4. Чергові Загальні збори скликаються Генеральним Директором не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори скликаються у разі необхідності на вимогу Директора або будь-кого з членів Наглядової ради Фонду, або не менше 1/3 учасників Фонду.

4.5. Загальні збори можуть приймати будь-яке рішення з питань, що відносяться до діяльності Фонду.

4.6.  Загальні збори мають право самостійно приймати рішення по будь-яким аспектам діяльності Фонду. 

4.7. До виключних повноважень Загальних зборів належить: 

 • визначення основних напрямків діяльності Фонду;
 • обрання і відклик членів виконавчого і контролюючого органів Фонду;
 • затвердження звітів виконавчого і контролюючого органів Фонду, а також інших звітів щодо діяльності Фонду;
 • затвердження благодійних програм та проектів Фонду;
 • затвердження річного кошторису  надходжень і витрат Фонду, якщо це передбачено діяльністю Фонду;
 • прийняття рішень з питань участі Фонду в асоціаціях, спілках, об’єднаннях і виходу з них, а також заснування засобів масової інформації, підприємств і організацій;
 • призначати головного бухгалтера Фонду, затверджувати штатний розклад Фонду;
  • визначення розміру та порядку сплати членських внесків;
 • прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Фонду.

    4.8. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше ніж половина учасників Фонду.

    4.9. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від присутніх на Загальних зборах учасників Фонду, за виключенням затвердження змін до Статуту Фонду, відчуження майна Фонду, що становить 50 і більше % майна Фонду та прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Фонду, які мають бути схвалені 3/4 від присутніх на Загальних зборах учасників Фонду. У випадку, коли при вирішенні будь-якого питання голоси присутніх учасників розділилися порівну, голос Голови Загальних зборів є вирішальним. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом, що підписується Головою зборів та обраним секретарем або учасниками Фонду, або рішенням, що підписується єдиним учасником Фонду. 

   4.10. Виконавчим органом Фонду є Генеральний директор Фонду, який здійснює виконання рішень Загальних зборів.

   4.11. До повноважень Генерального директора належать наступні дії: 

 • виконувати рішення Загальних зборів учасників та Наглядової ради Фонду;
 • організовувати роботу Фонду, представляти Фонд та діяти від його імені без доручення у стосунках з юридичними та фізичними особами, резидентами та нерезидентами України;
 • підписувати, як перша особа, фінансові та інші документи Фонду, відкривати рахунки Фонду в установах банків, видавати доручення на суму, що не перевищує ліміту, встановленого в п. 4.12. Статуту;
 • розпоряджуватися коштами та майном Фонду (в межах, визначених в п. 4.12.);
 • надавати учасникам Фонду пропозиції щодо призначення головного бухгалтера Фонду (або укладання відповідного договору з профільною компанію з бухгалтерського супроводу), штатного розклад Фонду та правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • укладати договори (угоди), у тому числі трудові, громадсько–правові, контракти, приймати і звільняти працівників відповідно до законодавства України про працю, в межах затвердженого штатного розкладу, визначати умови і форми оплати праці найманих працівників, розпорядок їхньої роботи (в межах, визначених в п. 4.12.);
 • видавати накази і розпорядження в межах своєї компетенції;
 • нести відповідальність за організацію всієї статутної, у тому числі фінансової діяльності Фонду, здійснювати діловодство;
 • готувати та подавати на розгляд Наглядової ради проекти благодійних програм, проекти кошторисів надходжень та витрат Фонду, звіти про їх виконання, забезпечувати виконання затверджених кошторисів надходжень і витрат Фонду;
 • організовувати міжнародну діяльність Фонду;
 • сприяти розширенню ресурсних джерел діяльності Фонду;
 • встановлювати порядок використання цільових пожертв і надання благодійної допомоги в рамках благодійних програм;
 • здійснювати інші дії по оперативному керівництву роботою Фонду, а також необхідні для забезпечення діяльності Фонду у межах рішень Загальних зборів учасників Фонду, Статуту та чинного законодавства України.
  • без довіреності представляє інтереси Фонду в органах державної влади та управління, підприємствах, організаціях, установах, судових органах, перед іншими юридичними та фізичними особами, укладає угоди від імені Фонду. Директор має право першого підпису на будь-яких офіційних документах Фонду.
 • мати інші повноваження за рішенням Загальних зборів учасників Фонду.

4.12. Генеральний директор може приймати зобов’язання від імені Фонду або розпоряджатися активами Фонду (укладати угоди, здійснювати оплати розрахункових документів, тощо) в межах повноважень, наданих йому Загальними зборами учасників, що оформлюється відповідним рішенням.

4.13. Контролюючі та наглядові функції в Фонді здійснює Наглядова рада. Призначення членів Наглядової ради та її голови здійснюється Загальними зборами учасників Фонду. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України.

4.14.  Наглядова рада має право:

 • здійснювати контроль за виконанням благодійних програм і рішень Загальних зборів учасників Фонду;
 • здійснювати контроль за порядком використання Фондом майна і коштів, що знаходяться у власності Фонду;
 • розробляти та подавати Загальним зборам учасників Фонду пропозиції з питань надання благодійної допомоги;
 • складати висновки по річній фінансовій звітності Генерального директора про використання коштів і майна Фонду;
 • виконувати інші контрольні функції, що надані Наглядовій раді Загальними зборами учасників Фонду.

4.15. Контроль і перевірка діяльності Фонду проводиться Наглядовою радою в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Про результати перевірки Голова Наглядової ради інформує Загальні збори учасників Фонду та передає їм звіт для затвердження.

4.16. Наглядова рада правомочна приймати рішення, якщо в її засіданні взяла участь більшість від обраної кількості її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами за підписом Голови та секретаря Наглядової ради. У разі рівності голосів членів ради, голос Голови ради враховується як два голоси.

4.17. Члени виконавчого органу Фонду не можуть бути членами Наглядової ради.

4.18. Члени Наглядової ради не отримують заробітну плату за свою роботу в цьому органі. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Фонду за рішенням Загальних зборів учасників Фонду.

4.19. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який призначається Загальних зборів учасників Фонду. Також Загальні збори учасників призначають секретаря Наглядової ради.

4.20. Голова Наглядової ради:

 • керує роботою Наглядової ради;
 • скликує засідання Наглядової ради;
 • головує на засіданнях Наглядової ради;
 • керує підготовкою матеріалів і проектів рішень для обговорення та затвердження на засіданнях Наглядової ради;
 • вносить питання для обговорення на засіданнях Наглядової ради.

5. ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ФОНДУ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Засновником Фонду є громадянин України Крапівін Павло Євгенійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2731003478, паспорт серії ТТ №285720, виданий Оболонським РВ ГУДМС України в місті Києві 02 квітня 2015 року.

 1.   Засновники Фонду є його учасниками. Фонд може мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до їх складу в порядку, встановленому Статутом Фонду.

5.3. Учасниками Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягла 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності, які підтримують мету та завдання Фонду та приймають участь у їх реалізації. Учасників Фонду, які є юридичними особами у стосунках із Фондом та в органах Фонду представляють їх уповноважені особи, що діють на підставі доручення. 

5.4. Органи державної влади і органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками та учасниками Фонду. 

5.5. Учасники Фонду мають рівні права.

5.6. Участь у Фонді є добровільною. 

5.7. Прийняття в учасники Фонду або вихід з учасників Фонду здійснюється виключно рішенням Загальних зборів учасників Фонду за умови: 

 • визнання мети діяльності та завдань Фонду, його положень та установчих документів; 
 • сприяння діяльності Фонду. 

5.8. Прийняття в учасники Фонду та вихід з Фонду фізичної особи здійснюється на підставі її заяви. Прийняття в учасники Фонду та вихід з Фонду юридичної особи здійснюється на підставі заяви керівника та рішення її вищого керівного органу про вступ/вихід до/зі складу учасників Фонду.

5.9. Учасники Фонду мають право: 

 • знайомитись з установчими документами Фонду та отримувати інформацію про діяльність Фонду, його фінансовий стан, прийняті органами управління Фонду рішення, а також отримувати від Фонду для ознайомлення будь-яку інформацію стосовно його діяльності;
 • брати участь у всіх заходах, що здійснюються Фондом; 
 • вносити пропозиції до всіх органів Фонду з питань, пов’язаних з його діяльністю; 
 • представляти інтереси Фонду (в разі, якщо такі права надані за рішенням Загальних зборів учасників Фонду) у громадських, політичних, держаних організаціях і закладах України та зарубіжжя;
 • обирати та бути обраними до Наглядової ради Фонду; 
 • отримувати інформацію про діяльність Фонду з питань використання внесених ними коштів і матеріальних цінностей; 
 • користуватись послугами та пільгами, які може надавати Фонд; 
 • пропонувати на розгляд Генерального директора, Наглядової ради та Загальних зборів учасників Фонду питання, що відносяться до сфери діяльності Фонду;
 • мати інші права, якщо це передбачено законодавством України або рішенням вищого органу управління.

5.10. Учасники Фонду зобов’язані: 

 • сприяти виконанню мети і завдань Фонду; 
 • дотримуватись вимог Статуту та інших документів Фонду, рішень органів управління Фонду; 
 • брати активну участь у діяльності Фонду; 
 • не допускати дій, які завдають Фонду моральної та матеріальної шкоди;
 • популяризувати благодійну діяльність Фонду, надавати допомогу у пропагування та досягненні мети та завдань Фонду;
 • надавати Фонду матеріальну, фінансову, організаційну та іншу підтримку у вирішенні статутних завдань;
 • сплачувати членські внески, якщо таке рішення було прийняте самими учасниками. 
 • виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України, цим Статутом та рішенням вищого органу управління Фонду.

5.11. Участь в Фонді припиняється: 

 • у разі виключення зі складу учасників Фонду; 
 • у разі добровільного виходу зі складу учасників Фонду; 
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

5.12. Особа може бути виключена зі складу учасників Фонду у разі: 

 • порушення учасником Фонду Статуту або вчинення дій, що завдають шкоди Фонду, або які суперечать рішенням органів управління Фонду; 
 • вчинення нею дій, які шкодять репутації або інтересам Фонду; 
 • вчинення нею дій, які шкодять фінансовому стану Фонду; 
 • систематичного невиконання своїх обов’язків. 

5.13. Виключення особи зі складу учасників Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Фонду. Питання про виключення вирішується відкритим голосуванням. Рішення є остаточним. Про прийняте рішення обов’язково повідомляється особа, у відношенні до якої прийнято таке рішення. 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФОНДУ

6.1. Для здійснення благодійної діяльності,  визначеної цим Статутом, Фонд має право:

 • самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування; 
 • об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань; 
 • обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними фондами зарубіжних країн; 
 • організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій; 
 • постійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги; 
 • відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків; 
 • засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою діяльністю без мети отримання прибутку; 
 • бути членом інших благодійних організацій; 
 • мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України “Про об’єднання громадян” для реєстрації символіки об’єднань громадян; 
 • популяризувати своє ім’я (назву), символіку; 
 • мати інші права згідно з законодавством України. 

6.2.  Фонд зобов’язаний забезпечити  виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність, а також не рідше одного разу на рік, здійснювати оприлюднення повних звітів про джерела залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та про напрями їх використання.

6.3. Засновники, учасники та працівники Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв’язку із своїм становищем в Фонді окрім випадків, що передбачені діючим законодавством України. 

7.  ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ  ФОНДУ

7.1. У власності Фонду можуть перебувати: рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане або отримане на законних підставах.

7.2. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.

7.3. Джерела формування майна та коштів Фонду складають: 

 • внески учасників та інших благодійників; 
 • благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі; 
 • добровільні внески громадян, підприємств, установ і організацій, в тому числі з закордону;
 • надходження від благодійних аукціонів по реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників, в тому числі з закордону;
 • надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;
 • доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності Фонду; 
 • інші джерела, що не заборонені законодавством України. 

7.4. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити. Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави, а сам Фонд не може виступати поручителем за будь-якими зобов‘язаннями третіх осіб.

     7.5. Доходи та прибутки (або їх частина), отримані від діяльності цього Фонду, не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8. ФІНАНСОВОГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

8.1. Фонд має право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню його статутних цілей.

8.2. Фонд користується самостійністю в питаннях прийняття господарських рішень, визначення  умов оплати праці працівників адміністративно-виконавчого органу Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

8.3. Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 20 відсотків від кошторису надходжень і витрат Фонду у поточному році. 

8.4. Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність, користуються податковими та іншими пільгами відповідно до законодавства України.

8.5. Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах.

8.6. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог законодавства України. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

8.7. Надходження Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво і забезпечення господарської діяльності у розмірах та порядку, передбачених Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації ” та цим Статутом.

9. ЗОВНІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ФОНДУ

9.1. Зовнішній контроль за діяльністю Фонду, у тому числі і порядком використання ним майна та коштів, призначених для благодійної допомоги, здійснюється органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

9.2. Контролюючі органи виконавчої влади в межах своїх повноважень мають право вимагати від благодійників та органів управління Фонду надання необхідних документів та отримувати необхідні пояснення.

9.3. Благодійники, які передали своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до Фонду, одержують на їх вимогу звіт про використання зазначених майна, коштів та цінностей. Якщо майно, кошти та інші матеріальні цінності передані за цільовим призначенням, звіт про їх використання подається Фондом благодійнику в обов’язковому порядку.

 9.4. Набувачі благодійної допомоги у формі благодійних внесків і пожертвувань, що мають цільовий характер (благодійні гранти), повинні звітувати перед благодійниками та Фондом про їх використання.

10. ЗВІТНІСТЬ ФОНДУ

10.1. Фонд здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, статистичну звітність і відповідає за її достовірність. Фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку, встановленому законом з урахуванням особливостей благодійної діяльності.

10.2. Рішення Опікунською ради або правочини між благодійними організаціями та благодійниками можуть визначати порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів.

10.3. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею. Звітність Фонду може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законодавством України.

11.  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ

11.1. Зміни що вносяться до цього Статуту, затверджуються Загальними зборами учасників Фонду і подаються у встановленому законодавством України порядку до реєструючого органу.

12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ  ТА ЛІКВІДАЦІЯ ФОНДУ

12.1. Припинення діяльності Фонду здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації у відповідності до положень Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.

12.2. Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників Фонду. При реорганізації Фонду його права та обов’язки переходять до правонаступників. Фонд не може бути реорганізованим у юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

12.3. Фонд може бути ліквідованим або за рішенням Засновників, або на підставі рішення суду.

12.4. Ліквідація Фонду здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається  Загальними зборами учасників Фонду або за рішенням суду. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по управлінню справами Фонду.

12.5. Ліквідаційна комісія:

 • публікує в засобах масової інформації повідомлення про ліквідацію Фонду;
 • оцінює наявне майно Фонду;
 • вживає заходів щодо сплати боргів Фонду третім особам, а також її працівникам;
 • складає акт ліквідаційної комісії і ліквідаційний баланс, подає його на затвердження Засновником Фонду або судом, що прийняв рішення про ліквідацію Фонду.

    12.6. Під час припинення Фонду його кошти та майно не можуть бути розподілені між учасниками Фонду. У разі припинення Фонду всі його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу.

12.7. Майно, передане членами Фонду чи іншими фізичними та юридичними особами в тимчасове користування, повертається їм в натуральній формі без винагороди, якщо інше не передбачено угодою.

11.8. Фонд є таким, що припинив свою діяльність з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

Крапівін Павло Євгенійович                                              ___________________